Vietnamese  | About Us  |   Product  |   Order  |   Contact  |   History  |   Recipes

Nấu Thử Tại Pḥng Lab.

Thử Cốt Phở Gà

Vào Lon và Shelf Test

Food Scientists

Thử Cốt Phở Ḅ

Căn Cho Đủ Nước

Chờ Nước Sôi

Thành Công Mỹ Măn

Trưởng Pḥng Lab. (giữa)

Good! Good! Good!

Cân Lại Cho Đúng 11 OZ.

Thiếu Tí

Đủ Chứ?

Smell test.....

Tính Lại Bằng Máy

Máy Trong Pḥng Lab.

Nấu Thử Cốt Bún Ḅ Huế

Some thing wrong?

Nấu...

Nếm???

Taste test.......

To Go!

Mr. Mike, Ph. D.

Nhà Máy Đóng Hộp

Dàn Máy Đóng

Công Đoạn Sau Cùng

Điều Khiển Bằng Computer

Gia Vị Sẵn Sàng Để Mix

Các Loại Gia Vị Cần Thiết

Máy Đóng Kiện

Xuống Hộp

Chỉnh Lại Cho Đủ

Cốt Gà

Sang Máy Dán Label

HOME

  © 2002 - V V FOODS, LLC - All rights reserved.